بیانیه ناصر قدیر کاشانی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات اول مخابرات
۲۷ اسفند 1402

بیانیه ناصر قدیر کاشانی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات اول مخابرات

بیانیه ناصر قدیر کاشانی
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات اول مخابرات